Category Archives: Mikagura-uta, The Songs for the Service

The Songs for the Kagura / seated service (Kagura no ji-uta / suwari zutome)

On Google Drive

かぐらの地歌

 

あしきをはらうてたすけたまへ

てんりわうのみこと

 

ちよとはなし かみのいふこときいてくれ

あしきのことはいはんでな

このよのぢいとてんとをかたどりて

ふうふをこしらへきたるでな

これハこのよのはじめだし

 

あしきをはらうてたすけせきこむ

いちれつすましてかんろだい

 

 

Kagura no ji-uta

 

ashiki o harōte tasuke tamae

Tenri-Ō-no-Mikoto

 

choto hanashi Kami no yū koto kiite kure

ashiki no koto wa iwan dena

kono yō no ji to ten to o katadorite

fūfu o koshirae kitaru dena

kore wa kono yo no hajime dashi

(Namu Tenri-Ō-no-Mikoto. Yoshi yoshi)

 

ashiki o harōte tasuke sekikomu

ichiretsu sumashite Kanrodai

 

 

Continue reading The Songs for the Kagura / seated service (Kagura no ji-uta / suwari zutome)